STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning “Hof van Loon 2 t/m 32 en 1 t/m 71 Overloon”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. STAATSCOURANTVerleende omgevingsvergunning “Hof van Loon 2 t/m 32 en 1 t/m 71 Overloon”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Venrayseweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken ingevolge artikel 2.12 en 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij op 11 juli 2017 omgevingsvergunning hebben verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan “Overloon” voor het oprichten van een woonzorgcomplex op de hoek van de Venrayseweg en het 14 Oktoberplein te Overloon (5825 AA).Tegen deze beschikking kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Oost Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking, i.c. 19 juli 2017.Beroep kan alleen worden ingediend door belanghebbenden, die eerder zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Zij die beroep instellen kunnen, wanneer onverwijlde spoed dat vereist, tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost Brabant, sector Bestuursrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.Voor vragen of een toelichting op de beschikking kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.