StaatscourantVaststelling bestemmingsplan ‘Rondweg 14A, Overloon’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. StaatscourantVaststelling bestemmingsplan ‘Rondweg 14A, Overloon’

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat de gemeenteraad op 22 september 2011 het bestemmingsplan ‘Rondweg 14A, Overloon’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een functiewijziging van de locatie, de bestemming wijzigt van ‘Agrarische bedrijven’ met de aanduiding ‘Intensieve veehouderij’ in de bestemming ‘Bedrijf’. Voor een overzicht van de wijzigingen t.o.v. het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat er inzage heeft gelegen, wordt kortheidshalve verwezen naar het raadsbesluit. Met ingang van 26 oktober 2011 ligt het bestemmingsplan ‘Rondweg 14A, Overloon’ met bijbehorende stukken gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Boxmeer. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal te raadplegen via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.boxmeer.nl onder de kop ‘openbare bekendmakingen’. Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan tot en met 6 december 2011 bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan of kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Tevens kunnen belanghebbenden, ook als zij niet eerder een zienswijze hebben ingediend, beroep instellen tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 10019, 2500 EA Den Haag. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 7 december 2011, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.