STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Heikantweg 5a, Overloon”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Heikantweg 5a, Overloon”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Heikantweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat de gemeenteraad op 31 mei 2018 het bestemmingsplan “Heikantweg 5a” gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Wonen’ van de locatie Heikantweg 5a te Overloon (5825 JD).Voor een overzicht van de wijzigingen t.o.v. het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, wordt kortheidshalve verwezen naar het raadsbesluit en de daarbij behorende nota van zienswijzen. Met ingang van 13 juni 2018 ligt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal te raadplegen via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.boxmeer.nl/bekendmakingen/bestemmingsplannen.Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan tot en met 24 juli 2018 bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Tevens kunnen belanghebbenden, ook als zij niet eerder een zienswijze naar voren hebben gebracht, beroep instellen tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 25 juli 2018, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Economie.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.