GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen 1’ (Rondweg 4 Overloon, Rondweg 20 Overloon en Merseloseweg–Ringoven Overloon)

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen 1’ (Rondweg 4 Overloon, Rondweg 20 Overloon en Merseloseweg–Ringoven Overloon)

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid RondwegRondweg OverloonOverloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente OverloonOverloon

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken bekend dat het onderstaande ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd: 1. Het ontwerpbestemmingplan ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderijen 1’.Waar ligt het plangebied?Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de percelen:•Rondweg 4, 5825 HT Overloon•Rondweg 20, 5825 HT Overloon•Merseloseweg–Ringoven, 5825 CV Overloon.Wat is de inhoud van het plan?Het bestemmingsplan maakt het volgende planologisch mogelijk:•Rondweg 4 Overloon:ohet verwijderen van het agrarisch bouwvlakohet verwijderen van de aanduiding intensieve veehouderijohet verwijderen van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch - veehouderij•Rondweg 20 Overloon:ohet wijzigen van de bestemming Agrarisch naar de bestemming Wonen en Tuin•Merseloseweg–Ringoven Overloon:ode realisatie van vier woningen.Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?Wij nodigen u uit om het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken in te zien. Het bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage van woensdag 8 juni 2022 tot en met dinsdag 19 juli 2022. De stukken zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder plannummer NL.IMRO.1982.BPBuSrv1-ON01 en bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Cuijk.Hoe kunt u reageren?Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij ons indienen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA GRAVE.Voor algemene informatie over het plan of een mondelinge inspraakreactie kunt u telefonisch contact opnemen met Team Ruimtelijke ontwikkeling.Hoe verloopt de procedure verder?De zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden beoordeeld door burgemeester en wethouders. Per zienswijze wordt aangegeven of, en op welke wijze de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het (al dan niet aangepaste) ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens voor definitieve vaststelling voorgelegd aan het college.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.