GEMEENTEBLADBeschikking ambtshalve wijzigen voorschriften ter inzage gelegd voor ambtshalve wijzigen voorschriften, Hazelbroek 1a Overloon

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADBeschikking ambtshalve wijzigen voorschriften ter inzage gelegd voor ambtshalve wijzigen voorschriften, Hazelbroek 1a Overloon

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Hazelbroek Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer maken bekend dat zij de volgende beschikking ter inzage hebben gelegd (voorbereid met uitgebreide procedure) Beschikking wijkt af van het ontwerp.Voor: Ambtshalve wijzigen voorschriften Locatie: Hazelbroek 1a Overloon Datum ter inzagelegging: van 29 juli 2020 tot en met 8 september 2020BeroepTegen deze beschikking kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Oost Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld door:- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;- belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking, bovendien treedt een besluit dat is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht pas in werking nadat de beroepstermijn is verstreken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gelijktijdig met -of na- het indienen van een beroepschrift, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist, te verzoeken om een voorlopige voorziening.Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd. Het verzoek om een voorlopige voorziening heeft een schorsende werking, mits deze binnen zes weken vanaf één dag na bekendmaking van het besluit is ingediend. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.