GEMEENTEBLADBekendmaking ontwerpbestemmingsplan Overloon, Heldersveld

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADBekendmaking ontwerpbestemmingsplan Overloon, Heldersveld

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken bekend dat de onderstaand(e) ontwerpbesluit(en) en bijbehorende stukken ter inzage worden gelegd: 1. Het ontwerpbestemmingsplan Overloon, Heldersveld.2. Voor deze ontwikkeling wordt geen exploitatieplan ter inzage gelegd. Er is een anterieure overeenkomst opgesteld voor het verhaal van de kosten. 3. Voor deze ontwikkeling is een vormvrije m.e.r.-beoordeling gedaan. Het college heeft op basis van deze beoordeling besloten dat er geen m.e.r. hoeft te worden opgesteld. De m.e.r.-beoordeling is opgenomen in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan.4. Voor de nieuw te bouwen woningen, dient tevens de Welstandsnota 2014 gewijzigd te worden. De aanduiding van het plangebied wordt grotendeels gewijzigd van G3 (Boerenerf, agrarisch buitengebied) naar W8 (Woongebied eind 20e/begin 21e eeuw).Waar ligt het plangebied?Het gebied wordt begrensd door de Oploseweg, de Pasveldweg, de Helderseweg en de Zandstraat. Tevens maken de percelen Helderseweg 27 en 29 er deel van uit.Wat is de inhoud van het plan?Het betreft een plan voor een nieuw woongebied voor de kern Overloon. Binnen het gebied zullen 103 woningen worden gebouwd in verschillende segmenten (vrijstaand, halfvrijstaand, aaneengebouwd en gestapeld). Van de bestaande woningen op de percelen Helderseweg 27 en 29 wordt de bestemming gewijzigd van bedrijfswoning naar burgerwoning, dit omdat het agrarisch bedrijf ter plaatse wordt beëindigd.Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?Wij nodigen u uit om het ontwerpbestemmingsplan te zien. Deze ligt zes weken ter inzage van woensdag 9 maart tot en met dinsdag 19 april. De stukken zijn digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op de plannaam Overloon, Heldersveld of op plannummer NL.IMRO.1982.BPOvlHeldersveld-ON01.Het bestemmingsplan is tijdens openingstijden ook in te zien op het Gemeentehuis, Louis Jansenplein 1, in Cuijk. Als u het bestemmingsplan op het gemeentehuis wil inzien vragen wij u contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via ro@landvancuijk.nl of telefoonnummer 0485-854000. Hoe kunt u reageren?Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen online via een DigiD-formulier, schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Een zienswijze over ontwerpbestemmingsplan, kunt u online indienen via de website: www.gemeentelandvancuijk.nl/formulieren/zienswijze-indienen. Een schriftelijke zienswijze hierover richt u aan de gemeenteraad van Land van Cuijk, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Hoe verloopt de procedure verder?De zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden beoordeeld door burgemeester en wethouders. Per zienswijze wordt aangegeven of, en op welke wijze de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het (al dan niet aangepaste) ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.