GEMEENTEBLAD Vastgesteld wijzigingsplan ‘Splitsing Venrayseweg 34 Overloon’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLAD Vastgesteld wijzigingsplan ‘Splitsing Venrayseweg 34 Overloon’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Venrayseweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken bekend dat het onderstaande besluit met bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd: 1.Het wijzigingsplan ‘Splitsing Venrayseweg 34 Overloon’. Het wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan. Voor een overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de nota van zienswijzen en wijzigingen die als bijlage is opgenomen bij het wijzigingsplan.2.Er is voor deze ontwikkeling geen exploitatieplan vastgesteld, omdat er een anterieure overeenkomst is opgesteld voor het verhaal van de kosten van het in gebruik nemen van de grond. De kosten zijn daarmee anderszins verzekerd.Waar ligt het plangebied?Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Venrayseweg 34, 5825 AC Overloon.Wat is de inhoud van het plan?Het wijzigingsplan maakt het splitsen van de woonboerderij in twee woningen planologisch mogelijk.Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?Wij nodigen u uit om het wijzigingsplan en bijbehorende stukken in te zien. Het wijzigingsplan ligt zes weken ter inzage van woensdag 28 september tot en met dinsdag 8 november 2022. De stukken zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder plannummer NL.IMRO.1982.WPBuVenrayseweg34-VA01 en bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Cuijk.Hoe kunt u reageren?Wilt u beroep instellen tegen het wijzigingsplan? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep instellen, ook als u geen zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan hebt ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u beroep instellen als u:•tegen het ontwerpwijzigingsplan een zienswijze hebt ingediend; of•kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de raad dan wel het college te wenden; of•beroep wilt instellen tegen wijzigingen die het college bij de vaststelling van het wijzigingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.U kunt tot en met 9 november 2022 beroep instellen. U richt uw beroepschrift aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het wijzigingsplan treedt in werking op 10 november 2022, tenzij u vóór deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.